KasutustingimusedKodusoovid.ee on unikaalne kinnisvaralahendus, mis pakub kasutajatele (edaspidi Kasutaja) veebiplatvormi kinnisvaratehinguni jõudmiseks. Lehekülje www.kodusoovid.ee  haldajaks on äriühing Smart Estate OÜ (reg nr. 12912203, Tartu linn, Vanemuise tn 21a), (edaspidi haldaja).


Üldtingimused

Kodusoovid.ee ei ole kohustatud kontrollima kasutaja poolt esitatud andmete õigsust, seega palume hoolitseda selle eest, et esitatud andmed oleksid õiged.

Kodusoovid.ee ei võta vastutust, kui tehing ei kulgenud ootuspäraselt, või kinnisvaratehing toimumata jäi. Kinnisvarahuvilised ja kinnisvaraomanikud suhtlevad omavahel otse ilma teenusepakkuja sekkumiseta ning teevad ka tehinguid iseseisvalt. Kodusoovid.ee aitab vaid edendada protsessi, pakkudes kasutajatele antud veebiplatvormi ning osutades tehingut abistavaid teenuseid.

Pärast tehingu toimumist lõppemist deaktiveerib või kustutab Kasutaja enda otsingusoovi iseseisvalt või teeb selleks eraldi lehekülje haldajale vastavasisulise sooviavalduse.

Kodusoovid.ee jätab omale õiguse teha leheküljel sisulisi (k.a üldsätete ja hinnakirja) puudutavaid muudatusi, et tagada kvaliteetsem kasutamine antud keskkonnas.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlejaks on lehekülje haldaja Smart Estate OÜ (registrikood  12912203, Tartu linn, Vanemuise tn 21a)

Isikuandmete töötlemine toimub ulatuses, mille kasutaja on otsingusoovi sisestamise järgselt Kodusoovid.ee andmebaasi edastanud (mitteavalik e-maili aadress) ja lisaks kinnisvaraga seotud andmed.

Kasutaja võib otsingusoovi avaldamisel kirjeldusse lisada täiendavaid kontaktandmeid (avalikustatud kujul e-mail või telefoni number), kuid sellisel juhul on tegemist vabatahtlikult avalikustatud kontaktandmetega, mis ei kuulu lehekülje haldaja nõutud isikuandmete raamistikku.

Edastatud andmeid töödeldakse minimaalsuse põhimõttest lähtuvalt, s.t isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks – kasutaja otsingusoovi või kinnisvarakuulutuse aktiveerimiseks ja edaspidiste teadete edastamiseks, mis on kasutaja enda huvides, et tagada edukas tehing.

Kasutaja nõustub ankeedi täitmisel enda isikuandmete edastamisega ning on teadlik antud andmete sisestamise vajalikkusest, et tagada teenuse kvaliteet ja vajaliku informatsiooni kättesaadavus potentsiaalsetele kinnisvarapakkujatele.

Sisestatud isikuandmeid ei anta edasi kolmandatele isikutele. Lehekülje haldaja võib otsingusoovi koos selles sisalduvate andmetega reklaamida erinevate allikate vahendusel (eelkõige sotsiaalmeedias), mis on kasutajate enda huvides, tagamaks informatsiooni jõudmise võimalikult laiale sihtgrupile.

Lehekülje haldaja ei ole kohustatud kasutajate isikuandmeid säilitama.

Kasutamise tingimused otsingusoovi sisestajale

Otsingusoovide sisestamine Kodusoovid.ee veebis on tasuta.

Otsingusoov aktiveerub, kui kasutaja on vastava ankeedi täitmise järel andmed salvestanud ja edastanud andmed Kodusoovid.ee keskkonna andmebaasi.

Kasutajal on võimalik otsingusoov igal ajal deaktiveerida – deaktiveerimislink on edastatud e-mailile.

Kasutajal on võimalik tellida tehingu tegemist abistav teenus. Tehingut abistavad teenused on tasulised – kinnisvaraalane dokumentatsioon.

 

Lõppsätted

Üldsätetega tutvumine on teenuse kasutajale kohustuslik.

Kodusoovid.ee veebiplatvorm on loodud eesmärgiga ühendada kinnisvaraomanikud ja kinnisvarahuvilised.

Kodusoovid.ee ei ole vahendaja ega osuta maaklerteenust, vaid pakub kuulutuste ja otsingusoovide sisestamiseks antud veebiplatvormi ning aitab erinevate lisateenuste abil edendada tehinguni jõudmise protsessi.

Kodusoov.ee platvormi eesmärk on muuta tehingute tegemine kiiremaks ja efektiivsemaks.

Kõikide arusaamatuste ja lisaküsimuste tekkimise korral palume Teil pöörduda meie klienditoe poole.

Soovime teenindada enda kliente parimal viisil, seega ootame teenuse tellijatelt heatahtlikku kasutmist ning tagasisidet, et teenuse kvaliteeti veelgi paremaks muuta.

Veebilehekülje kasutamisest tekkinud lahkhelid lahendavad kasutaja ja Kodusoov eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendavad pooled vaidluse teenuse osutaja (juriidilise isiku) vastu tema asukoha järgi vastavas institutsioonis.